Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Ochrona Danych Osobowych


Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że DPS Hospicjum w Bielsku – Białej powołało Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych w DPS Hospicjum w Bielsku – Białej jest pan Darosław Wójcik.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:
•    pod adresem poczty elektronicznej iod@dpshospicjum.pl
•    listownie na adres: DPS Hospicjum, Aleja Armii Krajowej 181, 43-316 Bielsko-Biała

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - Monitoring Wizyjny.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”  z siedziba : Al. Armii Krajowej 181, 43-300 Bielsko-Biała.
2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do inspektora: iod@dpshospicjum.pl.
3)     Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, mieszkańców oraz ochrony mienia gminnego (w związku z art. .22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy oraz art. 50 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
4)     Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO.   
5)     Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług serwisowych dla sprzętu nagrywającego obraz, osoby które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań.
6)    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7)     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, ż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
8)    Państwa dane osobowe  w postaci zarejestrowanego wizerunku będą przetwarzane przez okres do 7 dni od dokonania rejestracji obrazu. Okres ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy nagrania będą dowodami w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.
9)    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy  RODO.
10)    Udostępnienie  przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora.  
11)    Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2022-11-25 14:18:15
Data utworzenia: 2019-05-31 08:05:41

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
5 2022-11-25 14:18:15 Modyfikacja Administrator
4 2019-05-31 08:47:22 Modyfikacja Administrator
3 2019-05-31 08:06:41 Modyfikacja Administrator
2 2019-05-31 08:05:57 Modyfikacja Administrator
1 2019-05-31 08:05:41 Dodane Administrator