Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Przetarg na wytwarzanie i dostawę posiłków dla Mieszkańców DPS

termin składania ofert: 2019-11-22
termin otwarcia ofert: 2019-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu

Dom Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 181.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej Pzp.

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakład pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%) – nie dotyczy


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2020-11-25 10:35:10
Data utworzenia: 2019-11-12 10:22:02

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
8 2020-11-25 10:35:10 Modyfikacja Administrator
7 2020-11-25 10:33:36 Modyfikacja Administrator
6 2019-11-12 11:55:31 Modyfikacja Administrator
5 2019-11-12 11:51:14 Modyfikacja Administrator
4 2019-11-12 11:50:10 Modyfikacja Administrator
3 2019-11-12 11:49:32 Modyfikacja Administrator
2 2019-11-12 11:43:57 Modyfikacja Administrator
1 2019-11-12 10:22:02 Dodane Administrator