Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Przetarg na wytwarzanie i dostawę posiłków dla Mieszkańców DPS

tryb zamówienia: Zamówienie publiczne
zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”
zamówienie na: Wytwarzanie i dostawę posiłków dla Mieszkańców DPS
termin składania ofert: 2020-12-03
termin otwarcia ofert: 2020-12-03
termin wykonania: 2021-01-01


Ogłoszenie o zamówieniu
Dom Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”,
43-309 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 181.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakład pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%) – nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: nie dotyczy

I.1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”, ul. Aleja Armii Krajowej 181
43-309 Bielsko-Biała, województwo śląskie, telefon: (33) 814-71-45, fax (33) 814-71-45
Adres strony Zamawiającego: http://www.hospicjum.bip.wizja.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania w tym przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): - nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://www.hospicjum.bip.wizja.net
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak http://www.hospicjum.bip.wizja.net
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
Adres: nie dotyczy
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Oferty należy składać formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera.
Adres: Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”, ul. Aleja Armii Krajowej 181
43-309 Bielsko-Biała, województwo śląskie, telefon: (33) 814-71-45, fax (33) 814-71-45, pokój nr 4 administracja.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) - nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum".
Numer referencyjny: DPS-H/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej.
Posiłki w ilości trzech na dobę, tj. śniadania, obiadu i kolacji muszą być dostarczane na czas tak, aby były wydawane w niżej podanych godzinach:
- śniadanie – o godzinie 8:00;
- obiad – o godzinie 13:00;
- kolacja – o godzinie 18:00.
Przewidywana ilość zapotrzebowania na posiłki będzie się zawierać w granicach od 23 do 25 posiłków dziennie.

II.5) Główny kod CPV: 55.32.10.00-6 - usługi przygotowania posiłków
Dodatkowe kody PCV: 55.52.00.00-1 - usługi dostarczania posiłków
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt3 ustawy Pzp: nie
II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: (nie wcześniej niż od
1 stycznia 2021r.), data zakończenia dnia 31 grudnia 2021r.
II.9) Informacje dodatkowe: - nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków: - nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa i ekonomiczna:
Określenie warunków: okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: (nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r.), data zakończenia dnia 31 grudnia 2021r.

Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.1.3)Zdolność techniczna lub zawodowa:
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że z należytą starannością zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków, świadczonych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy dla minimum 20 osób. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego.III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp
III2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia
(podstawa wykluczenia określona w art. 24. Ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24. Ust.5 pkt. 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24. Ust.5 pkt. 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIY ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że z należytą starannością zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków, świadczonych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy dla minimum 20 osób. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego.
III.5.1) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a takir zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.6) OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT. III.3)-III.6)
1. Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegała zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art. 22a ust.2 ustawy Pzp).
2. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta.
3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.
IV.1.3) Przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne):
Liczba wykonawców: nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: z kilkoma wykonawcami: nie dotyczy
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówieni: nie dotyczy
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacji o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Aukcja wieloetapowa: nie dotyczy
Etap nr czas trwania etapu: nie dotyczy
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy.
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria:
Kryteria znaczenie
CENA 60
Doświadczenie dietetyka 40

IV.2.3) zastosowane procedury: przetarg nieograniczony (tak)
IV.3) negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacja na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy
Informacja dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegającym negocjacją poprzez zastosowaniu kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy
IV.5. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1)Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
IV.6.2Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 03.12.2020 r. do godziny 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania z ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.66) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

ZAŁĄCZNIK
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: nie dotyczy

 

DYREKTOR
DPS” Hospicjum”
Krystyna Piprek

 

Bielsko-Biała dnia 25.11.2020r.

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 25 listopada 2020r.
pod pozycją nr 615183-N2020 z dn. 25.11.2020r.


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2020-12-01 07:09:53
Data utworzenia: 2020-11-25 10:12:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
7 2020-12-01 07:09:53 Modyfikacja Administrator
6 2020-11-25 11:54:52 Modyfikacja Administrator
5 2020-11-25 10:33:20 Modyfikacja Administrator
4 2020-11-25 10:20:39 Modyfikacja Administrator
3 2020-11-25 10:20:16 Modyfikacja Administrator
2 2020-11-25 10:17:13 Modyfikacja Administrator
1 2020-11-25 10:12:48 Dodane Administrator