Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamawiający: DPS Hospicjum
zamówienie na: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców DPS Hospicjum
wartość: 159687,50zł brutto
termin składania ofert: 2018-11-08
termin otwarcia ofert: 2018-12-08
termin wykonania: 2018-12-08


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dom Pomocy Społecznej
„HOSPICJUM”
43-309 Bielsko-Biała
Aleja Armii Krajowej 181
tel. / fax: (33) 814-71-45

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

1. P.U.P.H. „Pietruszka”
Daria Bartosik
Ul. Kasztanowa 11E
43-227 Góra

2. Catermed S.A.
ul. Ks. Siemaszki 15A
31-201 Kraków

3. P. ‘Kompol” Sp. Z o.o.
ul. Gen. Pułaskiego 4A/1-2
43-300 Bielsko-Biała

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający :
DPS „Hospicjum”
Aleja Armii Krajowej 181
43-309 Bielsko-Biała
II. Tryb i przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia:
1) usługa
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) Przetarg nieograniczony
3. Kwota przeznaczona na wykonanie zamówienia:
1) 159 687,50,- brutto (w tym 8% VAT)
(słownie: stopięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetosiemdziesiątsiedemzłotych50/100)

III. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„ Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „HOSPICJUM” w Bielsku-Białej”

IV. Wybór oferty:

1. Wykonawca:
1) Nazwa: P.U.P.H. „Pietruszka” Daria Bartosik
2) Kod pocztowy 43-227
3) Miejscowość Góra
4) Ulica ul. Kasztanowa 11E
5) Województwo śląskie

2. Cena oferty wybranej
14,58 zł brutto (133 042,50,- brutto)

V. streszczenie oceny i porównanie ofert:

1. punktacja przyznana ofertom:
1) P.U.P.H. „Pietruszka” 14,58/14,58x100x60pkt.+40pkt.= 100,0pkt.
2) „Catermed” S.A. 14,58/16,98x100x60pkt.+40pkt.= 91,5pkt.
3) P. „KOMPOL” Sp z o.o. 14,58/17,12x100x60pkt.+40pkt.= 91,0pkt.

kryterium oceny ofert:

1) 60 % cena,
2) 40% doświadczenie dietetyka

3. łączna punktacja:
Kryterium 1+ 2 = 100 pkt.

Bielsko-Biała, dnia 05.11.2018 r.
Dyrektor
mgr K. Piprek

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie

Bielsko-Biała dn. 05.12.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 181 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę nr 1:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

P.U.P.H. „Pietruszka”
Daria Bartosik
Ul. Kasztanowa 11E
43-227 Góra

UZASADNIENIE WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia oraz spełnił wszystkie kryteria wyboru oferty.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 14.12.2018r.
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (05.12.2018r.)

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy
Kryterium 1 i 2 oceny ofert/znaczenie
Łączna punktacja w kryterium1 i 2/ kolejność
Uwagi

1. P.U.P.H. „Pietruszka”
Daria Bartosik
Ul. Kasztanowa 11E
43-227 Góra
60pkt.+40pkt.
100pkt./1
Najkorzystniejsza oferta
-
2.
Catermed S.A.
ul. Ks. Siemaszki 15A
31-201 Kraków
51,5pkt. +40 pkt.
91,5pkt./2
-
3.
P. ‘Kompol” Sp. Z o.o.
ul. Gen. Pułaskiego 4A/1-2
43-300 Bielsko-Biała
51,0pkt. + 40pkt.
91,0pkt./3
-

Dyrektor
mgr K. Piprek

Lista załączników do artykułu:


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2019-02-08 14:55:17
Data utworzenia: 2017-02-02 10:22:55

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
11 2020-12-03 11:30:59 Modyfikacja Administrator
10 2020-11-25 10:55:11 Modyfikacja Administrator
9 2019-11-29 10:06:11 Modyfikacja Administrator
8 2019-11-29 10:03:04 Modyfikacja Administrator
7 2019-11-22 10:49:14 Modyfikacja Administrator
6 2019-11-22 10:46:24 Modyfikacja Administrator
5 2019-11-22 10:44:09 Modyfikacja Administrator
4 2019-11-22 10:43:32 Modyfikacja Administrator
3 2019-11-22 10:41:22 Modyfikacja Administrator
2 2019-02-08 14:55:17 Modyfikacja Administrator
1 2017-02-02 10:22:55 Dodane Administrator